vores grundsten

Officielle beskrivelser af Vesterlund Efterskole

Værdigrundlag

Vesterlund Efterskoles formål er gennem undervisning og samvær at bidrage til elevernes almene dannelse, fortsatte lyst til læring, uddannelse og deltagelse i det folkelige liv og frivillige foreningsarbejde. Den boglige undervisning og de prøveforberedende fag har sammen med medborgerskab samt friluftsliv, gymnastik og musik & sang en fremtrædende placering i skolens tilbud.

Formålet er tillige at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Med udgangspunkt i et grundtvigsk livssyn og en åben forståelse af dansk kultur lægger Vesterlund Efterskole vægt på elevernes personlige udvikling, frie udfoldelse, samt evne til at deltage aktivt og engageret i forpligtende fællesskaber.

 

Vesterlund Efterskole værdsætter derfor

· forståelse for kulturelle og politiske fællesskabers betydning i en verden med nationale og internationale forandringer,

· evne og vilje til at reflektere og træffe valg,

· mod til kritisk stillingtagen og vurdering

· den fortsatte lyst til at udforske personlige, sociale og faglige muligheder

Hovedsigte

Af: Lovtekst om frie skoler – gældende fuldt ud fra den 1. august 2008.

Kapitel 1.

Formål:

§1.

Stk. 1: Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag.

Stk. 3: Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse.Stk. 1: Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag.

Vesterlund Efterskoles fortolkning af loven

Vesterlund Efterskoles fortolkning af lovens hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Vesterlund Efterskole tilbyder eleverne en dagligdag med udfordringer og oplevelser, der er medvirkende til at øve elevernes ansvarlighed. Eleverne tilegner sig en udvidet erfaringshorisont, i kraft af at de er hjemmefra og skal lære at vise hensyn og tage ansvar.

Kvaliteten i skolens samlede tilbud underbygges af gode fysiske rammer samt engagerede og kvalificerede medarbejdere.

Samværet på Vesterlund Efterskole er præget af gensidig respekt. Eleverne indgår i et forpligtende fællesskab, hvor samarbejde, den frie udfoldelse og ansvar står centralt.

Livsoplysning

På Vesterlund Efterskole møder eleverne livsoplysning, når de i en samværssituation eller læringssituation, planlagt eller ikke planlagt, erkender, erfarer og indser sammenhænge, som medvirker til forståelse og tilegnelse af etiske og moralske værdier.

Livsoplysning finder sted på det personlige plan, det bygger på egne erfaringer, empati, refleksion og forståelse for andre menneskers liv og vilkår.

Folkelig oplysning

På Vesterlund Efterskole møder eleverne folkelig oplysning, når de i undervisning og samvær får indsigt i og forståelse for de vilkår, der knytter mennesker sammen igennem kultur, historie og tradition.

Demokratisk dannelse

På Vesterlund Efterskole møder eleverne demokratisk dannelse, når de i samværet med andre mennesker lærer at anerkende demokratiske spilleregler – herunder respekt for forskellighed. Den demokratiske dannelse finder sted, når eleverne styrker deres kompetence til at være aktivt opsøgende og tage kritisk stilling med henblik på at kunne deltage som demokratiske medborgere.

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

I henhold til gældende lovbestemmelser for efterskoler har Vesterlund Efterskole i skoleåret 2016 – 2017 evalueret elevernes holdninger og synspunkter til i fagene dansk, engelsk og matematik, at have gennemført undervisningen på samlæste hold.

122 elever i 10. klasse og 41 elever i 9 klasse, hvilket svarer til 88 % af skolens elever deltog i spørgeskemaundersøgelsen.

Eleverne kunne vurdere de enkelt fag og det samlede billede ud fra kriterierne:

Særdeles godt
Meget godt
Godt
Mindre godt

Derudover havde eleverne mulighed for at komme med deres kommentarer til de forskellige spørgsmål.

Vurderingen kan ses i nedenstående oversigter, hvor også nogle af kommentarerne er medtaget.

9. klasses evaluering

10. klasses evaluering

Persondataforordning