Prøveforberedende fag i 9. Klasse

O-Fag

Elever på 9. klassetrin skal fortsat undervises årgangsdelt i fagene tysk, fysik/kemi, geografi, biologi, historie, kristendom, samfundsfag og idræt. Undervisningen er obligatorisk og fører frem til folkeskolens afgangsprøve.

Biologi

I faget biologi på Vesterlund Efterskole tilegner du dig færdigheder og viden om fx krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi og menneskets udvikling. Du udvikler dine naturfaglige kompetencer og får forståelse for grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge, og hvordan biologi bliver brugt i din hverdag. Dygtige undervisere prikker til din nysgerrighed gennem laboratorie- og feltarbejde, hvor du arbejder med egne iagttagelser og undersøgelser.

Undervisningen i biologi på Vesterlund Efterskole er med til at vække din interesse og nysgerrighed for natur, biologi, naturvidenskab og teknologi. Viden om og forståelse for biologiske sammenhænge er vigtige kompetencer, når du skal tage stilling og handle i forhold til en bæredygtige udvikling af naturen. Biologi er et alsidigt fag, og læser du videre inden for det biologiske område, kan du fx få job hos miljømyndighederne, blive miljørådgiver eller forsker, arbejde i analyselaboratorier eller med naturgenopretning og VVM-undersøgelser.

Fysik/Kemi

I fysik/kemi på Vesterlund Efterskole udvikler du dine naturfaglige kompetencer. Du opnår forståelse for, hvordan fysik og kemi bidrager til vores forståelse af verden. Gennem klasseundervisning, feltarbejde og laboratorieundersøgelser udvikler du din nysgerrighed og interesse for fysik og kemi. Du lærer at forholde dig til problemstillinger og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt.

Viden om og forståelse for fysik og kemi kan bane vejen for attraktive jobs i fx medicinalindustrien, i bioteknologiske virksomheder, på hospitaler og i andre højteknologiske virksomheder i ingeniør- og IT-branchen. Mulighederne er mange, og med et kreativt, levende og eksperimenterende undervisningsmiljø på Vesterlund Efterskole vækkes din interesse og nysgerrighed for at gå på opdagelse i det naturvidenskabelige fag.

Geografi

I geografi på Vesterlund Efterskole udvikler du din viden om naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i verden. Du styrker dine naturfaglige kompetencer og får forståelse for, hvordan geografi bidrager til vores forståelse af verden. Du lærer grundlæggende geografiske begreber og om samfundets udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. En inspirerende og varierende klasseundervisning suppleres af feltarbejde og ekskursioner, hvor du iagttager og laver egne undersøgelser i et udviklende gruppearbejde.

Undervisningen i geografi giver dig faglig viden om både samfund, natur og miljø. I geografi arbejder du med tværfaglige problemstillinger i projektorienterede gruppearbejder. I kombination giver det dig stærke kvalifikationer inden for teamwork og projektledelse. De kvalifikationer kan du bruge i mange forskellige jobfunktioner. Fx arbejder mennesker med forstand på og uddannelse i geografi som byplanlæggere og med natur-, ressource- og miljøplanlægning.

Historie

I faget historie på Vesterlund Efterskole bliver du fortrolig med dansk og international historie. Du arbejder analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problemstillinger og udvikler din forståelse for menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne.

Faget tager udgangspunkt i de tre søjler for historiefaget: Kronologi og sammenhæng, Kildearbejde og historiebrug. Gennem historieundervisningen på Vesterlund Efterskole får du en bred indsigt i og forståelse af forskellige samfundsstrukturer og forandringsprocesser. I faget arbejder du med viden om, hvordan nutiden spiller ind i forståelsen af historiske begivenheder, samt at reflektere over hvordan historie er påvirket af samspil mellem nutidsforståelse. Historien er en forudsætning for, at vi forstår os selv og kan reflektere over vores handlemuligheder.

Idræt

I faget idræt på Vesterlund Efterskole udvikler du dine kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Du opnår kendskab til en alsidig idrætskultur og får lyst til at bevæge dig på nye og anderledes måder. Gennem idrætsfaget oplever du glæden ved at udøve idræt, og du lærer om betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, du er en del af. I idræt lærer du at tage ansvar for både dig selv og andre i et forpligtende fællesskab. Undervisningen i idræt fylder din sportstaske med kompetencer, du kan bruge overalt i din hverdag. Du lærer fx om disciplin, træningsflid, frivillighed, kost og sundhed, ligesom du træner forskellige idrætter som eksempelvis boldbasis, volleyball, redskabsaktiviteter, ultimate og fysisk træning. Du oplever glæden og intensiteten i konkurrencesituationer og styrker dine individuelle færdigheder. Mennesker med en stærk idrætsprofil arbejder fx som idrætskonsulenter i DGI, DIF og Team Danmark eller som undervisere i folkeskolen eller på gymnasiet.

Kristendom

I faget kristendom på Vesterlund Efterskole udvikler du faglige og personlige forudsætninger for at kunne tænke og handle i et samfund, der bygger på et kristent livs- og menneskesyn, og hvor andre religioner og livsanskuelser vinder større indpas. I et spændende miks mellem klasseundervisning og gruppearbejde lærer du om kristendommens betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds og livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til fællesskabet.

Undervisningen i kristendom er med til at give dig et værdigrundlag, som du kan bruge, når du skal tage stilling til forskellige problemer, handle og tage et medansvar i vores demokratiske samfund. Gennem samtaler, analyser, diskussioner og undervisningen i livsoplysning, folkelig oplysning, fællesskab, demokratisk dannelse og etik og moral er faget kristendom katalysator i at finde egne værdier og ståsteder i dit liv. Værdier du med garanti får brug for i både familielivet og dit arbejdsliv.

Samfundsfag

I samfundsfag på Vesterlund Efterskole udvikler du din viden om samfundet. Du lærer at reflektere, tage stilling og får lyst og evner til at søge medindflydelse og deltage aktivt i vores demokratiske samfund. I en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter arbejder du med fx politik, økonomi, demokrati, velfærdsstaten, EU og grundloven. Du udvikler din evne til at tænke kritisk og konstruktivt baseret på et demokratisk værdigrundlag.

Undervisningen i samfundsfag er med til at sikre, at du kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Du lærer at forstå, hvordan vi både kan blive påvirket af og påvirke samfundet. Samfundsfag er et alsidigt fag med plads til diskussioner og holdninger. Mennesker med særlig interesse for samfundet gør karriere inden for mange forskellige brancher. Nogle arbejder fx som journalister, mens andre underviser på gymnasiet. Andre igen arbejder med økonomi eller politik i både nationale og internationale virksomheder.

Tysk

I faget tysk på Vesterlund Efterskole lærer du at kommunikere både mundtligt og skriftligt i en inspirerende undervisning, hvor den tyske grammatik aldrig bliver kedelig. Du udvikler din sproglige bevidsthed og opnår større forståelse for kulturelle, historiske og politiske forskelligheder mellem Danmark og de tysksprogede lande. På den årlige skitur til Østrig får du mulighed for at prøve dit tyske af i kontakten med skiudlejning, skiinstruktører og andre lokale i autentiske situationer.

Med tysk i rygsækken forbedrer du dine jobmuligheder, hvis du fx vil arbejde med handel, eksport eller turisme. Tyskland er den vigtigste handelspartner for Danmark og mange tysktalende feriegæster besøger hvert år Danmark. Medarbejdere, der er gode til tysk, er derfor i høj kurs hos både virksomheder og turistbureauer.