Samlæsning i 9. og 10. klasse

Kernefag

Den unikke relation, der opstår på efterskolen mellem lærer og elev, medfører et dybere kendskab til eleven som menneske, hvilket i et undervisningsperspektiv giver lærerne en forudsætning for forståelsen af elevens holdninger, faglige- og sociale perspektiver og nærmeste udviklingszone.

Dansk

Undervisningen i kernefaget dansk udnytter efterskoleformens særlige muligheder i form af fleksibilitet. Mødet med fagets indhold og metoder bidrager til at fremme elevens oplevelse af og forståelse for sprog, litteratur og andre udtryksformer. Der skabes rum for eftertænksomhed, nysgerrighed, den kritiske og konstruktive refleksion og handlekraft.

Undervisningen i kernefaget dansk vil være samlæst på tværs af 9. og 10. klasse. Dog vil der i perioder være årgangsdelt undervisning, så de årgangsdelte krav for den mundtlige og skriftlige prøve bliver indfriet.

Engelsk

På Vesterlund Efterskole er engelsk et kernefag, altså et fag alle skal have. Undervisningen vil for det meste være samlæst på tværs af 9. og 10. klasse, dog vil der være perioder, hvor der bliver læst årgangsdelt pensum. Undervisningen i kernefaget engelsk lægger vægt på kommunikative færdigheder, sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug, samt at opnå viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Til de afsluttende prøver vil elever på 10. klassetrin gå op til både en mundtlig og en skriftlig prøve, medens elever på 9. klassetrin skal op til en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er et udtræksfag.

Matematik

Undervisningen i kernefaget matematik tilrettelægges, så eleverne vil få matematiske redskaber og modeller, samt udvikle matematiske kompetencer. Derved vil eleverne opnå viden, en kunnen og færdigheder til at kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres nysgerrighed. Undervisningen i kernefaget matematik vil være samlæst på tværs af 9. og 10. klasse, og der vil i kortere eller længere perioder være tilrettelagt forløb, der tilgodeser tid til fordybelse og forskellige organisationsformer, samt årgangsdelt undervisning.